Ga direct naar inhoud

CULTUURINFO IN TIJDEN VAN CORONA

Welk nieuws dat voortkomt uit de crisis rondom het corona-virus is van belang voor de cultuursector?
TENT ROTTERDAM IS GESLOTEN TOT 1 JUNI.

- English below -

2020_Corona

ART OFFICE
Ook voor de activiteiten van Art Office heeft de huidige situatie consequenties. De uitvoering van de regeling Incidentele Bijdrage Buitenland (IBB) hebben wij tijdelijk stil gezet, dit in de lijn van de negatieve reisadviezen van de overheid. Overige aanvragen, bijvoorbeeld voor Toetsing Beroepsmatigheid, Investeringsbijdragen en Activiteiten Stad, worden wel bekeken en beoordeeld als er sprake is van prioriteit en realiseerbaarheid. Zodra de omstandigheden dit toelaten worden de regelingen natuurlijk weer pro-actief ter hand genomen.

De aanvragers voor een Onderzoek- en Ontwikkelingssubsidie (O&O) in de eerste ronde van 2020 krijgen vooralsnog vóór 17 april schriftelijk uitslag. De beoordeling hebben wij namelijk al kunnen opstarten voordat de huidige omgangsmaatregelen werden genomen. Mocht dat door nieuwe omstandigheden toch niet lukken, dan zullen de aanvragers daarvan direct op de hoogte worden gesteld. Overigens is het gewoon mogelijk om tussentijdse verslagen en opleveringen naar ons te sturen, bijbehorende rekeningen zullen na de beoordeling met spoed worden betaald. 

Art Office is bereikbaar via de e-mail artoffice@cbkrotterdam.nl
CBK Rotterdam is via e-mail bereikbaar, kijk voor de medewerkers op de CBK Rotterdam-site.

CULTUUR+ONDERNEMEN
Coronadossier met veel informatie die nuttig kan zijn voor kunstenaars.

GEMEENTE ROTTERDAM
Vanaf woensdag 18 maart werkt Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud voor o.a. zzp’ers (bijstand). Op deze pagina vind je de meest actuele informatie.

RIJKSOVERHEID
Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.
Meer informatie

KUNSTENBOND
De Kunstenbond is elke dag in overleg met de regering over te nemen noodmaatregelen en doet verslag van belangrijk nieuws op hun website
Meer informatie

Kunstenbond heeft een meldpunt geopend voor corona-annuleringen. Op basis van deze informatie leggen Kunstenbond en Kunsten ‘92 namens het veld eisen neer bij Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

KVK
Uitgebreide informatie voor ondernemers en zzp’ers.
Meer informatie

PLATFORM BK
Platform BK roept al haar leden op onderstaande enquete in te vullen en te verspreiden. Hiermee draag je bij aan het in kaart brengen van het verlies van inkomsten onder kunstenaars en cultuurwerkers. Op basis daarvan kan Platform BK met Kunstenbond, Kunsten ’92 en andere belangenorganisaties lobbyen voor een passend aanvullend steunpakket voor de kunsten.
Deel deze oproep in uw netwerk! Platform BK willen graag voor het begin van volgende week zoveel mogelijk reacties verzamelen om maximale impact op de besluitvorming van de politiek te realiseren.
Invullen enquete is geheel anoniem en kost ongeveer tien minuten. De enquete is opgesteld in het Engels, wegens het feit dat onder andere de problemen van niet-Nederlandse kunstenaars tot noch toe onderbelicht zijn gebleven.

https://nl.surveymonkey.com/r/TC8WGYZ

OPEN BRIEF UIT DE SECTOR

Een anonieme groep cultuurwerkers schreef een open (source) brief namens alle cultuurwerkers in Nederland getiteld Cultural Workers Shouldn’t Pay for the COVID-19 Pandemic in NL. De brief is een oproep aan culturele instellingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties om oog te hebben voor de nood onder freelancers in de kunsten en kan gebruik, herschreven en verspreid worden.

*************************************************************************************
-English version-

ART OFFICE
The current situation also has consequences for the activities of Art Office. We have temporarily suspended the implementation of the Incidental Contribution Abroad scheme (IBB), in line with the negative travel advice from the government. Other applications, for example for Testing Professionalism, Investment Contributions and City Activities, will be examined and assessed if there is priority and feasibility. As soon as circumstances permit, the schemes will of course be taken on pro-actively.

Applicants for a Research and Development (R&D) grant in the first round of 2020 will receive a written result before 17 April. We were able to start the assessment before the current dealing measures were taken. If this does not work due to new circumstances, applicants will be notified immediately. It is still possible to send interim reports and deliveries to us, corresponding invoices will be paid urgently after the assessment.

You can contact Art Office by e-mail artoffice@cbkrotterdam.nl
CBK Rotterdam can be reached by e-mail, look for the employees on the CBK Rotterdam site